tv & radio

“Kyoto Nanzenji-kaiwai-bessogun, Kigi-utau-haru”

“Kyoto Nanzenji-kaiwai-bessogun, Kigi-utau-haru”

Gardener Takeshi Kato cooperated in shooting the NHK BS Premium program “Kyoto Nanzenji-kaiwai-bessogun, Kigi-utau-haru” broadcast from 22:30 on May 17th, 2014.