tv & radio

“Shin-nihon-fudoki, Tsuki-no-yoru”

“Shin-nihon-fudoki, Tsuki-no-yoru”

On October 1, 2014, the English version of NHK BS Premium’s program “Shin-nihon-fudoki, Tsuki-no-yoru” was rebroadcast by NHK world.
The English title is “Seasoning the Seasons”.