tv & radio

“Konna-tokoro-ga-atta-no-ka. Kyoto bettei hanayagi-no-haru suzuyaka-ni-natsu”

“Konna-tokoro-ga-atta-no-ka. Kyoto bettei hanayagi-no-haru suzuyaka-ni-natsu”

Gardener Takeshi Kato cooperated in shooting the NHK BS Premium program “Konna-tokoro-ga-atta-no-ka. Kyoto bettei hanayagi-no-haru suzuyaka-ni-natsu” broadcast from 8:30 on July 19th, 2014.